18 16

Siste nytt

Språk og kommunikasjon hos barn med velocardiofacialt syndrom

På kurset for velocardiofacialt syndrom (VCFS) på Frambu 12.-16. april foreleste logoped og klinisk pedagog Inger Lise Sæther fra RBUP om språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker hos barn med VCFS. Her kan du lese en oppsummering av forelesningen.

Inger Lise Sæther
Inger Lise Sæther

Det er stor individuell forskjell i hvordan syndromet arter seg for det enkelte barn. Ingen barn har alle symptomene - alle har noe, men i ulik grad. Vi kan ikke forutsi hvem som får hva, eller i hvilken grad de får det. Det er også viktig å være klar over at det er en del som ikke har fått diagnose fordi de lever et normalt liv uten særlige problemer.

Kommunikasjon og språk
En del av barna  med VCFS har en medfødt sårbarhet for språkvansker. Det er derfor viktig å være oppmerksom på dette når man arbeider med barn med dette syndromet, slik at man kan sette inn hjelpetiltak når det er nødvendig. Språk- og kommunikasjonsvansker hos disse barna kan gjøre det vanskelig for omsorgspersoner å gi riktig respons på barnets behov. Det er svært viktig å være oppmerksom på barnets kommunikasjon med omgivelsene for å gi riktige hjelpetiltak.

Inger Lise Sæther har gjennomført pilotstudien ”Sosial og emosjonell sårbarhet og språk- og kommunikasjonsvansker hos barn med 22q11DS/Velocardiofacial-(VCFS)/Di George syndrome”.

Undersøkelsen viser at det er stor spredning i språkferdighetene til barn med VCFS, men at mange har store hjelpebehov, både når det gjelder språkets form, innhold og bruk.

 Barna kan ha vanskelig for å
-
bli forstått på grunn av lite tydelig tale
-
forstå på grunn av forsinket utvikling av ord og begreper
-
tilpasse det de skal si til den som hører på   

Foreldre og lærere til barn med VCFS er vanligvis raske til å oppdage problemer som medfører redusert taleforståelighet eller umoden setningsstruktur. Språkproblemer som påvirker barnets forståelse, vokabular og korttidsminne kan imidlertid være vanskeligere å oppdage. Resultatene fra denne studien viser at fagpersoner må være spesielt oppmerksomme på denne typen språkvansker.

Sosiale og emosjonelle vansker
Undersøkelsen viser at mange barn med VCFS har sosiale og emosjonelle vansker som kan hemme deres daglige utfoldelse, både psykososialt og fysisk. Sosiale problemer, tankeproblemer og oppmerksomhetsvansker skiller seg ut som de tyngste områdene.

Nyere forskning viser at forbyggende informasjon og veiledning til familier og personer med hjelpebehov har effekt på psykisk, fysisk og sosial helse.

Sæther understrekte at det er et stort behov for utdypende forskning både når det gjelder kommunikasjon, språk og emosjonelle og sosiale vansker ved VCFS.

Se hele presentasjonen til Inger Lise Sæther her.

 

 

Publisert: 11.05.2010