18 16

Siste nytt

Tilrettelagt fritid ved diGeorges syndrom

I mars 2008 holdt Frambu kurs for elleve barn med diGeorges syndrom og deres foreldre og søsken. Kurset tok blant annet for seg utfordringer i hverdagen, forventninger til fremtiden og erfaringsutveksling. Ett av temaene som ble drøftet var tilrettelagt fritid.

Gjennom en forelesning og i drøftinger med deltakende familier, ble noen sentrale utfordringer og mulige løsningsstrategier i forhold til fritid drøftet og belyst.

Kurset var et førstegangskurs for familier med barn i alder 0 – 16 år, med en klar overvekt av barn i alderen 0 til 4 år. Fokuset for foredraget om fritid rettet seg derfor i hovedsak mot denne aldersgruppen, med en oppfordring til familiene om å begynne tidlig i arbeidet med å prøve ut og etablere mulige fritidsaktiviteter og fritidsarenaer for sine barn.

Forelesningen som foreldrene og fagpersoner fulgte, tok for seg flere aspekter ved det å tilrettelegge for økt fritidsdeltakelse i meningsfulle aktiviteter. Følgende punkter ble belyst og drøftet med familiene:

  • Betydningen av en meningsfull fritid som arena for selvutfoldelse og mestring ut i fra egne evner, ferdigheter og ressurser.
  • Betydningen av en meningsfull fritid som helsefremmende tiltak.
  • Et systemrettet fokus i hvordan man kan på best mulig måte koble inn hjelpeapparatet i opprettelse og tilrettelegging av aktuelle fritidstilbud.
  • Enkle prinsipper for tilrettelegging av aktiviteter for å imøtekomme aktuelle utfordringer som kan knyttes til DiGeorges syndrom

Det dreide seg her om å ta for seg fritiden som en arena som gir mulighet og rom for den enkelte til å oppleve meningsfulle aktiviteter og utfordringer. En arena hvor barnet kan være seg selv fullt og helt, og samtidig oppleve mulighet til selvutfoldelse ut i fra egne evner, ferdigheter og ressurser.

Blant årets kursdeltakere presenterte flere av familiene gode eksempler på fritidsaktiviteter deres barn nå var engasjert i. I denne forbindelse presenterte blant annet et foreldrepar riding, med stell av hester og praktiske gjøremål i stall, som en positiv og velegnet aktivitetsarena for deres barn. Her opplevde familien både støtte og engasjement i å kunne tilby deres barn et egnet og godt tilrettelagt aktivitetstilbud. Et aktivitetstilbud med fokus på mestring, og med mulighet for mange meningsfulle opplevelser og utfordringer.

Noe av konklusjonen på det aktuelle foredraget knyttet seg til nettopp denne opplevelsen. Gjennom deltakelse i denne type fritidsaktiviteter vil barnet kunne oppleve å engasjere seg i og delta i arenaer som oppleves meningsfulle og som gir rom for mestringsopplevelser knyttet til bruk av egne evner og ferdigheter. Kort sagt vil deltakelse i denne typen ekte og meningsfulle fritidsaktiviteter kunne gi en økt opplevelse av å være kompetent og deltakende, og barnet gis en særskilt mulighet til å delta også sosialt. Dette vil igjen kunne bidra til en opplevelse av å være mer deltakende generelt, og barna vil i en utvidet forstand både kunne oppleve å være mindre funksjonshemmet og å ha en bedre helse.

Publisert: 28.03.2008