18 16

Tema

Søsken


De fleste foreldre og foresatte er svært opptatt av søsken til funksjonshemmede barn. En del familier har opplevd at betydningen av det å ha et funksjonshemmet søsken ikke alltid blir tatt like alvorlig i skole og hjelpeapparat. Andre understreker at det at man har et funksjonshemmet familiemedlem ikke automatisk gjør øvrige søsken til klienter.

Kort om søskenarbeidet på Frambu
På Frambu har vi jobbet mye med søsken til barn og unge med funksjonshemning og opparbeidet god kjennskap til hvordan dette oppleves. I arbeidet legger vi vekt på at søsken skal få mulighet til å treffe andre i lignende situasjoner og utveksle erfaringer med dem. Vi legger også til rette for at de skal få tilrettelagt informasjon om søskens funksjonshemning og mulighet til å være med på ulike aktiviteter sammen med sine funksjonshemmede søsken. I Frambu barnehage og skole har vi også egne samtaler med søsken. Disse foregår hovedsakelig i grupper, men enesamtaler forekommer også. Barna er mellom 7 og 16 år og har søsken med diagnoser som blant annet kan medføre lærevansker, bevegelsesvansker og atferdsvansker. En del av tilstandene er fremadskridende, til dels med dødsproblematikk.

Erfaring viser at barn med funksjonshemning ikke får noen god livssituasjon dersom ikke de andre familiemedlemmene også gjør det. Men fra å være klar over dette til å handle i forhold til det, er det et stykke vei å gå. Vår erfaring er at hjelpen til familier som får et funksjonshemmet barn først og fremst er rettet mot foreldrene. Denne hjelpen dreier seg i hovedsak om diagnostisering, behandling, stimulering, opplæring, hjelpemidler og trygder og rettigheter. Foreldrene får også i av og til hjelp til å bearbeide sorg og krise i forbindelse med alvorlig diagnose hos barnet. Søskens situasjon ser ikke ut til å være ivaretatt i samme grad.

Søsken i fokus
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring har i samarbeid med Assistanse - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming og Huseby kompetansesenter, gitt ut et hefte som handler om det å være bror eller søster til et barn eller ungdom med synsnedsettelse. Innholdet bygger på forståelsen om at søsken vet best hvordan de selv har det. Både søsken og familier er forskjellige og velger ulike måter å leve livet på. I utviklingen av heftet har søsken, foreldre og fagpersoners kompetanse og erfaringer vært sidestilt. Selv om utgangspunktet er søsken til barn med synsnedsettelse, er innholdet i heftet like aktuelt for søsken og familier som har barn med andre typer funksjonsnedsettelser.
Her kan du lese heftet "Søsken i fokus" eller bestille det fra Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Her kan du lese om Søskenprosjektet som Frambu jobber med og om hvordan foreldre kan bli mer involvert i støttegrupper som involverer søsken.

Publisert: 24.05.2005

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs