18 16

Tema

Grunnstønad

Grunnstønad er en ytelse fra Nav som kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Stønaden ytes etter seks satser. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1, og graden av ekstrautgifter avgjør hvilken sats man får utbetalt. Se her for oversikt over satser.

Grunnstønad kan gis for ekstrautgifter knyttet til

  • drift av tekniske hjelpemidler
  • transport
  • førerhund
  • drift av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon
  • bruk av proteser, støttebandasjer og lignende
  • fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen.
  • slitasje på klær og sengetøy

Enkelte diagnoser, som for eksempel cøliaki, gir rett til grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene. For andre diagnoser som innebærer matintoleranse og fordyret kosthold til diett, må ekstrautgiftene vurderes konkret.

Ekstrautgifter på grunn av slitasje på klær og sengetøy omfatter også sko og støvler. Slike ekstrautgifter oppstår enten på grunn av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje.

Utgiftsdekning under punktet transport er aktuelt hvis man må bruke annen og dyrere transport enn andre som bor på samme sted.

Du kan ikke få grunnstønad til anskaffelse av proteser og støttebandasjer, men til dekning av utgifter forbundet med bruken av disse.

I vurderingen av ekstrautgifter skal det sammenliknes med ”friske personer” i samme situasjon. Til hjelp ved denne vurderingen skal en benytte opplysninger som fremgår i SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter.

Søknad sendes NAV med vedlagt dokumentasjon fra lege, og eventuelle andre relevante, samt opplysninger om ekstrautgiftene. Utgiftene må dokumenteres med kvitteringer eller sannsynliggjøres. Flere ekstrautgifter kan slås sammen for å oppnå høyere sats.
Det er ingen aldersgrense knyttet til grunnstønad, verken øvre eller nedre. 

Publisert: 22.11.2016

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs