18 16

Tema

Opplæringspenger

Ordningen administreres av arbeids- og velferdsforvaltning - NAV.

Reglene om opplæringspenger er hjemlet i Lov om Folketrygd, §9-13.
Se NAVs nettside

Hva er opplæringspenger?
Opplæringspenger er en trygdeytelse du kansøke om å få når du må være borte fra jobb på grunn av opplæring eller kurs som du trenger for å ta deg av og behandle barnet ditt. Dette betyr at du får dekket lønn og konkrete utgifter som for eksempel reiser og overnatting. Stønad til opplæring kan gis uavhengig av barnets alder, og den kan ytes så lenge opplæringen varer.
Opplæringspengene utbetales og regnes som lønnsinntekt/sykepenger, og du betaler skatt for dette beløpet som om det var utbetalt ”normal” lønn. Trygden betaler opplæringspenger fra første dag, slik at arbeidsgiver ikke belastes for ditt fravær. Opplæringspenger gir rett til feriepenger. Du skal ikke betale skatt av penger du får for å dekke reise- og oppholdsutgifter. 

Hvem kan få opplæringspenger?
Foreldre med omsorg for barn med sjeldne og lite kjente diagnoser kan få opplæringspenger dersom de:
- gjennomgår opplæring ved en godkjent helseinstitusjon
- deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter (for eksempel barnehabiliteringen, Frambu, Tambartun, Huseby eller Tannhelsekompetansesenteret)

Foreldre til voksne med diagnose over 18 år som bor hjemme kan også få opplæringspenger. Dersom den voksne med diagnose bor i egen bolig/omsorgsbolig kan foreldre få opplæringspenger dersom de er sentrale i omsorgen for den voksne.

Det er ikke et vilkår at barnet skal være med. Det som avgjør om du får opplæringspenger, er at opplæringen er nødvendig for at du skal kunne ta deg av og behandle barnet. Dersom barnet ikke bor hjemme, er det et krav at foreldrene likevel i praksis er blant barnets sentrale omsorgspersoner.

Også andre enn foreldrene kan få opplæringspenger
Kravet er at vedkommende har del i den daglige omsorgen for barnet. Dette kan gjelde:
- besteforeldre
- voksne søsken
- samboer til forelder som er alene med omsorgen
- annen familie og naboer i spesielle tilfeller
Det foretas en konkret vurdering av hva slags omsorg den aktuelle søkeren har i forhold til det funksjonshemmede eller langvarig syke barnet. Hensikten med bestemmelsen er at en vid personkrets skal kunne komme inn under begrepet omsorgsperson. Kravet til delaktighet i omsorgen er større dersom barnet ikke bor hjemme.

Krav om minimunsinntekt
For å kunne motta omsorgspenger, må du ha en arbeidsinntekt på minimum ½ G og vært ansatt minst 2 uker umiddelbart før fraværet. De samme reglene gjelder her som for sykepenger.
Det finnes spesielle regler for enslige forsørgere, foreldre med delt omsorg, deltidsansatte, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Hva dekker opplæringspengene?
Opplæringspengene tilsvarer din vanlige lønn men er begrenset oppad til 6 ganger G. (G står for folketrygdens grunnbeløp. Beløpet reguleres jevnlig.) Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter billigste forsvarlige reisemåte. Dersom barnet skal være med og ikke kan reise med offentlig kommunikasjon, må det dokumenteres med legeerklæring at dyrere transport og eventuell overnatting er nødvendig. Du kan få dekket reise- og oppholdsutgifter selv om du ikke er i jobb og mottar opplæringspenger.

Hva må du gjøre for å få opplæringspenger?
Du må ha legeerklæring som dokumenterer at det aktuelle opplæringstiltaket er nødvendig for å kunne pleie og ta seg av barnet. Legen har et eget søknadsskjema for dette som hun eller han skal fylle ut og sende til NAV trygd. Du må søke om opplæringspenger og eventuelt dekning av reise- og oppholdsutgifter for hvert opplæringstiltak. Det er NAV trygd som gjør vedtak i saken. Det er viktig å være klar over at det kreves godkjenning fra NAV trygd før reise. Det vil si at du må ha svar fra NAV trygd før du reiser. Det må avtales med NAV trygd om de eller du skal ordne med billetter.
Dersom du fyller vilkårene, skal NAV trygd utstede en erklæring om at du, på grunn av nødvendig opplæringstiltak, har rett til opplæringspenger ved fravær fra jobb. Når NAV trygd har innvilget søknaden, forelegges godkjenningen arbeidsgiver.
Dersom du også får innvilget dekning av reise- og oppholdsutgifter, må du sende eventuelle kvitteringene til NAV trygd så snart du kommer hjem fra reisen.

Klagemuligheter ved eventuelt avslag
Dersom du får avslag, kan du klage til NAV Fylke og videre til Trygderetten ved eventuelt avslag fra NAV fylke.

Publisert: 26.01.2014

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs