18 16

Tema

Pleiepenger

Ordningen administreres av NAV. Det er mulig å ringe direkte til veiledere hos NAV som kan svare på spørsmål om pleiepenger: Ring 55 55 33 33 (tast 4 og deretter 1). 
 


Pleiepenger når barnet er innlagt på sykehus

Pleiepenger kan ytes i tre situasjoner:

- pleiepenger når barnet er/har vært innlagt på sykehus
- pleiepenger når barn er alvorlig/livstruende sykt
- pleiepenger når barnet er i livets sluttfase

Pleiepenger når barnet er eller har vært innlagt på sykehus reguleres av Lov om Folketrygd §9-10.

Se NAVs nettside

Hva er ”pleiepenger når barnet har vært innlagt på sykehus”?
Denne type pleiepenger er en trygdeytelse du kan få dersom du må være borte fra jobb enten når barnet ditt er innlagt på sykehus eller etter utskrivelsen dersom barnet da trenger pleie. Så lenge barnet er innlagt på sykehus, er det nok at du må være tilstede hos barnet. Etter utskrivelsen er det et vilkår at barnet trenger kontinuerlig praktisk hjelp, stell og tilsyn.Det er ikke et krav at dette må utføres av en av foreldrene, det kan også være ivaretatt av avlastningstiltak. Det stilles ikke noe krav til innleggelsens varighet så lenge barnets pleiebehov strekker seg over mer enn 7 dager. Men barnet må ha vært innlagt eller vært til poliklinisk behandling. Pleiepengene gis først fra og med den åttende dagen etter innleggelsen eller den polikliniske behandlingen

Pleiepengene tilsvarer din vanlige lønn men er begrenset oppad til 6 ganger G. (G står for folketrygdens grunnbeløp. Beløpet reguleres jevnlig.) Pleiepengene utbetales og regnes som lønnsinntekt/sykepenger, og du betaler skatt for dette beløpet som om det var utbetalt ”normal” lønn. Pleiepenger gir rett til feriepenger. Trygden betaler pleiepenger fra første dag, slik at arbeidsgiveren ikke belastes for ditt fravær.

Hvem kan få pleiepenger?
Foreldre som har omsorg for barn sjeldne og lite kjente diagnoser, kan få denne type pleiepenger inntil barnet er 18 år. Du kan få pleiepenger uavhengig av om du ellers har benyttet din rett til omsorgspenger ved ”vanlig” fravær ved barns sykdom.

Pleiepenger kan kun ytes til én av foreldrene om gangen. Dersom foreldrene kvalifiserer til pleiepenger ved omsorg for alvorlig sykt barn, skal denne ordningen benyttes.

Også andre enn barnets foreldre kan få rett til pleiepenger (i stedet for foreldrene) dersom disse helt eller delvis har omsorgen for barnet og hensynet til barnet tilsier at vedkommende bør være tilstede.

Pleiepenger etter innleggelse på sykehus eller poliklinsk behandling kan i utgangspunktet ikke graderes. Det vil si at du må være 100 prosent borte fra jobb. Pleiepenger kan imidlertid graderes dersom barnet er i sluttfasen av pleieperioden og skal delta i barnehage/skole som ledd i en rehabilitering. Perioden med graderte pleiepenger bør ikke overstige én til to måneder. Dette betyr at pleiepenger ikke kan dekke eller kompensere for tapt arbeidsinntekt ved et varig pleiebehov hos barnet.

Krav om minimumsinntekt
For å kunne motta pleiepenger, må du ha en arbeidsinntekt på minimum ½ G og vært ansatt minst 2 uker umiddelbart før fraværet. De samme reglene gjelder her som for sykepenger.
Det finnes spesielle regler for enslige forsørgere, foreldre med delt omsorg, deltidsansatte, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Hvor lenge kan du få pleiepenger?
Det finnes ingen bestemt grense for hvor lenge du kan få denne type pleiepenger. De kan utbetales så lenge det er nødvendig for behandlingen og rehabiliteringen av barnet.
Foreldre som har mottatt 100% pleiepenger for alvorlig sykt barn (folketrygdlovens § 9-11) i minst 3 år, kan nå få pleiepenger i inntil 3 måneder dersom barnet dør. Denne ordningen gjelder fra juli 2010. 

Hva skjer om barnet dør?
Pleiepengene opphører dersom barnet dør. Dersom forelder som har mottatt pleiepenger ikke er i stand til å gå tilbake til jobb eller melde seg arbeidsledig umiddelbart etter barnets død, er det mulig å få sykemelding fra egen lege. Dette må skje i direkte forlengelse av pleiepengeperioden (senest fra den dagen barnet dør).  Sykemeldingen vil da bli registrert på forelderen med en diagnose som legen setter for forelderen.

Hva må du gjøre for å få pleiepenger?
Når barnet ditt er innlagt på sykehus eller vært til poliklinisk behandling, og det blir klart at det blir værende på sykehuset eller at det er behov for pleie i hjemmet i mer enn 7 dager, kan legen søke om pleiepenger. Det kreves forhåndsgodkjenning fra NAV trygd for at du skal få innvilget pleiepenger. Legeerklæringen skal være fra den sykehusavdelingen som har ansvaret for behandlingen av barnet. Søknaden sendes fra sykehuset til NAV. Pleiepenger kan gis for opp til 3 måneder før den måneden da kravet ble framsatt dersom vilkårene var oppfylt i den perioden.

Det er NAV trygd som gjør vedtak i saken. Dersom du fyller vilkårene, skal trygdekontoret utstede en erklæring om at du, på grunn av barnets sykehusopphold og eventuelt behov for pleie hjemme i etterkant av oppholdet, har rett til pleiepenger ved fravær fra jobb. Når NAV trygd har innvilget søknaden, forelegges godkjenningen arbeidsgiver.

Klage ved eventuelt avslag
Dersom du får avslag, kan du klage til NAV Fylke og videre til Trygderetten.

Nytt om pleiepenger

Reglene om pleiepenger for barn som har vært innlagt i helseinstitusjon er endret.

Ordningen er utvidet slik at pleiepenger etter § 9-10 nå kan ytes dersom barnet har vært innlagt i sykehus eller vært til poliklinisk behandling . Det er et krav at barnet vil ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie i hjemmet eller i sykehus utover 8 dager etter innleggelsesdatoen/ den polikliniske behandlingen. Pleiepengene kan utbetales fra og med 8. dag. Den kontinuerlige tilsynet /pleien trenger ikke utføres av en av foreldrene, den kan ivaretas også delvis av avlastningtiltak. 
 


Pleiepenger ved alvorlig sykt barn

Pleiepenger ved omsorg for alvorlig sykt barn reguleres av Lov om Folketrygd §9-11

Hva er ”pleiepenger ved omsorg for alvorlig sykt barn”?
Denne type pleiepenger er en trygdeytelse du kan få når du må være hjemme fra jobb fordi barnet ditt er alvorlig sykt og trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Det er ikke nødvendig at barnet har vært innlagt i helseinstitusjon for å få disse pleiepengene.

Barn med fremadskridende nevrologiske tilstander
lever med en alvorlig tilstand hele livet, men det er kun i spesielt aktive sykdomsfaser at denne type pleiepenger er aktuell. At barn trenger kontinuerlig pleie og tilsyn, innebærer at det er avhengig av praktisk hjelp, stell, medisinering og omsorg hele dagen og eventuelt deler av natten.

Pleiepenger til foreldre som har barn med alvorlige, sjeldne og lite kjente diagnoser kan graderes til ned til 50%. Dvs. at du må være minst 50% borte fra jobben. Pleiepenger kan deles mellom foreldrene.

Pleiepengene tilsvarer din vanlige lønn men er begrenset oppad til 6 ganger G. (G står for folketrygdens grunnbeløp. Beløpet reguleres jevnlig.) Pleiepengene utbetales og regnes som lønnsinntekt/sykepenger, og du betaler skatt for dette beløpet som om det var utbetalt ”normal” lønn. Pleiepenger gir rett til feriepenger. NAV trygd betaler pleiepenger fra første dag, slik at arbeidsgiver ikke belastes for ditt fravær.

Hvem kan få pleiepenger?
Foreldre til barn med sjeldne og lite kjente diagnoser kan få pleiepenger:
- i fasen etter diagnostisering.
- når barnet er innlagt i sykehus dersom sykdommen er livstruende eller svært alvorlig.
- i kritiske perioder ved pleie i hjemmet når én av eller begge foreldrene må være hos barnet på grunn av funksjonshemningen og dens behandling.
- i perioder som ikke er ”kritiske” men hvor barnet har et omfattende omsorgsbehov og foreldrene ikke kan være i full jobb fordi de må ta seg av barnet. Barn med fremadskridende nevrologiske tilstander vil i noen tilfeller regnes som ”svært alvorlig syke”, selv om det ikke er en akutt kritisk fase eller barnets tilstand er akutt livstruende.

Denne type pleiepenger kan du få inntil barnet fyller 18 år. Dersom barnet ditt er psykisk utviklingshemmet, er det ingen aldersgrense for utbetaling av pleiepenger så lenge barnet bor hjemme.

Denne type pleiepenger kan ytes til begge foreldrene samtidig. Hvis barnet er innlagt på sykehus, gis disse pleiepengene fra første dag (i motsetning til pleiepenger etter § 9-10).

Du kan få pleiepenger uavhengig av om du ellers har benyttet din rett til omsorgspenger ved ”vanlig” fravær ved barns sykdom.

For å kunne motta pleiepenger, må du ha en arbeidsinntekt på minimum ½ G og vært ansatt minst 2 uker umiddelbart før fraværet. De samme reglene gjelder her som for sykepenger.

Det finnes spesielle regler for enslige forsørgere, foreldre med delt omsorg, deltidsansatte, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Hvor lenge kan du få pleiepenger?
Du kan få pleiepenger så lenge barnet er alvorlig sykt og krever kontinuerlig tilsyn og pleie i hjemmet. En vanlig praksis er at pleiepenger innvilges for inntil tre måneder om gangen, men de kan også gis for lengre perioder. Dersom barnets tilstand er stabilt dårlig og det antas at pleiepenger kan bli aktuelt over et lengre tidsperspektiv, vil det være en stor fordel at pleiepenger innvilges for mange måneder om gangen. Dette vil skape en viss stabilitet i familiens inntektssituasjon og muliggjøre ryddige ordninger overfor arbeidsgiver.
Foreldre som har mottatt 100% pleiepenger for alvorlig sykt barn (folketrygdlovens § 9-11) i minst 3 år, kan nå få pleiepenger i inntil 3 måneder dersom barnet dør. Denne ordningen gjelder fra juli 2010. 

Forholdet til arbeidsgiver
Foreldre som får pleiepenger vil regnes som sykemeldte overfor arbeidsgiver. Dersom denne situasjonen varer over tid vil det være aktuelt med en slags permisjonsordning, slik at arbeidsgiver kan ta inn vikar. Du må passe på å avtale med arbeidsgiver hvordan forholdet til eventuell pensjonskasse skal være i denne perioden.

Dersom du får disse pleiepengene og så blir sykemeldt selv, slipper arbeidsgiveren arbeidsgiverperiode og folketrygden betaler sykepenger fra første dag.

Hva må du gjøre for å få pleiepenger?
Dersom barnet ditt er alvorlig sykt, kan legen søke om pleiepenger for deg og vise til Folketrygdlovens paragraf 9-11. Legeerklæringen skal være fra den sykehusavdelingen som har ansvaret for behandlingen av barnet. Søknaden skal sendes fra sykehuset til NAV trygd. Det kreves forhåndsgodkjenning fra NAV trygd for at du skal få innvilget pleiepenger. Når NAV trygd har innvilget søknaden, forelegges godkjenningen arbeidsgiver. Pleiepenger kan gis for opp til 3 måneder før den måneden da kravet ble framsatt dersom vilkårene var oppfylt i den perioden.

Klagemulighet ved avslag
Dersom du får avslag, kan du klage til NAV Fylke og videre til Trygderetten ved eventuelt avslag fra NAV fylke.

Frambu kan hjelpe
Du kan ta kontakt med Frambu dersom du har problemer med innvilgelse av pleiepenger for alvorlig sykt barn. 
 


Pleiepenger når barnet er i livets sluttfase

Du kan få pleiepenger i inntil 60 dager. 

Hva er pleiepenger når barnet er i livets sluttfase?
Denne type pleiepenger er en trygdeytelse du kan få når du må være borte fra jobb for å pleie barnet ditt i hjemmet i livets sluttfase. Du kan få pleiepenger i inntil 60 dager. Pleiepengene tilsvarer din vanlige lønn men er begrenset oppad til 6 ganger G. (G står for folketrygdens grunnbeløp. Beløpet reguleres jevnlig.) Pleiepengene utbetales og regnes som lønnsinntekt/sykepenger, og du betaler skatt for dette beløpet som om det var utbetalt ”normal” lønn. Pleiepenger gir rett til feriepenger. Trygden betaler pleiepenger fra første dag, slik at arbeidsgiver ikke belastes for ditt fravær.  Arbeidsmiljøloven gir rett til permisjon for den som mottar disse pleiepengene

Hvem kan få pleiepenger?
Du kan få denne type pleiepenger dersom du må være borte fra arbeid for å pleie barnet ditt i hjemmet i livets sluttfase.
Disse pleiepengene kan være aktuelle dersom
- du ikke allerede får pleiepenger på grunn av omsorg for alvorlig sykt barn eller
- barnet ditt er fylt 18 år (og andre typer pleiepenger eventuelt er opphørt).

Pleiepenger i livets sluttfase kan gis til andre enn barnets foreldre, så som søsken, besteforeldre eller andre nære pårørende der dette er aktuelt.

Du kan få pleiepenger uavhengig av om du ellers har benyttet din rett til omsorgspenger ved ”vanlig” fravær ved barns sykdom. For å kunne motta pleiepenger, må du ha en arbeidsinntekt på minimum ½ G og vært ansatt minst to uker umiddelbart før fraværet. De samme reglene gjelder her som for sykepenger.

Det finnes spesielle regler for enslige forsørgere, foreldre med delt omsorg, deltidsansatte, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Hva må du gjøre for å få pleiepenger?
Dersom barnet ditt befinner seg i livets sluttfase, kan legen søke om pleiepenger for deg og vise til Folketrygdlovens paragraf 9-12. Legen har et eget søknadsskjema for dette som han eller hun skal fylle ut og sende til trygdekontoret. Når NAV trygd har innvilget søknaden, forelegges godkjenningen arbeidsgiver.

Pleiepenger kan gis for opp til 3 måneder før den måneden da kravet ble framsatt dersom vilkårene var oppfylt i den perioden.

Klagemulighet ved avslag
Dersom du får avslag, kan du klage til NAV Fylke og videre til Trygderetten ved eventuelt avslag fra NAV Fylke.
 
Pleiepenger etter §9-12
 
Pleiepenger etter §9-12 heter pleiepenger ved pleie av nær pårørende. Disse pleiepengene gjelder altså ikke bare for barn, men for enhver voksen person/pasient. Pleiepengene kan ytes i inntil 60 dager.  Dagene trenger ikke tas ut sammenhengende. Arbeidsmiljøloven gir rett til permisjon for arbeidstakere som mottar disse pleiepengene. Som pårørende regnes ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, foreldre, søsken og andre etter nærmere vurdering. Ytelsen kan tilbakebetales til 3 måneder før søknadsdato.
 
 

Publisert: 15.05.2006

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs