18 16

Tema

Rettigheter i videregående skole

Alle elever som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring har rett til tre års videregående opplæring, men har ikke plikt til å motta denne retten. Man er selv ansvarlig for å søke om plass i videregående opplæring. Retten til videregående opplæring gjelder uavhengig av hvilke ferdigheter eller kunnskaper søkeren har tilegnet seg i løpet av grunnskolen. Fylkeskommunen plikter å sikre inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram. Denne retten gjelder for alle, også for elever som har mottatt spesialundervisning og er fritatt for vurdering med karakter. Denne retten er hjemlet i opplæringsloven kapittel 3 og i forskrift til opplæringsloven kapittel 6.

Rådgivere ved elevens skole og pedagogisk psykologisk rådgiver hos pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan gi informasjon og råd om muligheter og valg vedrørende videregående opplæring.

Det ordinære inntaket til videregående opplæring og de ulike utdanningsprogrammene gjennomføres etter poeng basert på karakterer fra ungdomsskolen. Elever som ikke har hatt karakterer på ungdomskolen kan søke om fortrinnsrett eller individuell behandling ved inntak til videregående opplæring. For å kvalifisere til slik inntak, må eleven har rett til spesialundervisning og det må foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste som dokumenterer at eleven har behov for fortrinnsrett/individuell behandling ved inntak.

For at en elev skal få inntak med fortrinn til et prioritert utdanningsprogram, må behovet for omfattende spesialpedagogiske behov være dokumentert. Elever med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne kan søke om fortrinn ved inntak (jfr 6-17 Forskrift til opplæringslova). Da kan fylkeskommunen gi søkeren tilbud om en plass på en skole som er særskilt tilrettelagt etter søkerens behov selv om søkeren ikke vil komme inn på grunnlag av poengsum. Det er det dokumenterte behovet til eleven som er avgjørende for inntaket, ikke en poengsum.

Elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk kan søke om fortrinn ved inntak til videregående skole. Det må foreligge en sakkyndig vurdering.

Elever som har rett til spesialundervisning kan få inntil to år ekstra med videregående opplæring dersom eleven har utbytte av opplæringen og lengre tid vil bidra til at eleven hever sin kompetanse. Ekstra tid i videregående skole innvilges for ett år av gangen og kun etter sakkyndig uttalelse fra PPT. Dette er regulert i opplæringslovens § 3-1.

Elever i videregående skole har rett til spesialundervisning dersom de ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Denne retten gjelder uavhengig av om eleven søker om fortrinn eller ikke.

Elever med nedsatt funksjonsevne som velger yrkesfaglig videregående opplæring kan ved behov avvike fra de ordinære kontraktsvilkårene og tegne en opplæringskontrakt der man tar sikte på et lavere nivå enn fag- eller svenneprøven. Etter endt utdanning og en prøve mottar lærerkandidaten et kompetansebevis som viser hvilken opplæring lærekandidaten har gjennomført og hvordan opplæringen er vurdert. Retten til spesialundervisning gjelder også for lærerkandidater.

Når det gjelder inntak til videregående opplæring, er det viktig å merke seg at søknadsfrist for dem som søker fortrinn er 1. februar, mens ordinær søknad har frist 1 mars. Fylkeskommunen har satt frist til 1 oktober det året eleven går i 10 klasse for å melde fra om de elevene det ønskes søkt fortrinn for.

Dersom man søker inntak med fortrinn og det ikke innvilges, vil søknaden automatisk overføres til ordinært inntak.

Ved overgang til videregående skole er det PPT på fylkeskommunalt nivå som skal utarbeide en sakkyndig vurdering. Det er imidlertid ikke noen automatikk i at elever som har vært i kontakt med PPT gjennom grunnskolealderen overføres til fylkeskommunal PPT. Det er derfor viktig å sikre at noen tar ansvar for at eleven henvises til fylkeskommunal PPT før 1 oktober året før man skal begynne i videregående opplæring.


Kilder og nyttige lenker:

  

Publisert: 17.02.2017

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs