18 16

Informasjons- og veiledningstjenester

Individuell veiledningstjeneste

Både personer med en sjelden diagnose, pårørende og fagpersoner kan søke om møte med Frambu for å få informasjon om eller drøfte den aktuelle diagnosen og konkrete problemstillinger knyttet til den.

Ettersom våre tjenester er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, må møtet gjennomføres i samarbeid med lokale fagpersoner som har ansvar for å sikre en helhetlig og målrettet oppfølging. Det forutsettes at disse står som arrangør for møtet og sørger for at relevante fagpersoner blir invitert. Slik kan Frambus informasjon og veiledning bidra til å styrke samhandlingen og sikre at den det gjelder får de tjeneste og den tverrfaglige hjelpen de har behov for på sitt hjemsted.

 
Følgende kriterier må være oppfylt for å få innvilget veiledningsmøte med Frambu:

• Frambu har kompetanseansvar for den aktuelle diagnosen.
• Problemstillingen må være spesifikk.
• Tilsvarende bistand kan ikke gis fra andre instanser (habiliteringstjenesten o.l.).
• Frambu har ikke relevant kurstilbud innen nær fremtid.
• Frambu har ikke tidligere gitt tjenester om samme tema.

 
Hvordan søker man?

Vi ber om at problemstillingen konkretiseres best mulig i søknaden og at relevant dokumentasjon legges ved. Søknadsskjema finnes her.

Alle søknader blir grundig vurdert, og utforming av tilbud og innhold blir drøftet med søker og aktuelle tjenesteytere.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Anne Merete Holm på telefon 64 85 60 71 eller e-post til amh@frambu.no.
 
 

Publisert: 27.09.2016