18 16

Tema

Psykisk helse

Vi vet alle at vi har en fysisk helse og har mye kjennskap om hvordan vi skal ta vare på helsa vår; som for eksempel spise sunt, mosjonere, få nok søvn, ikke røyke og ikke alkohol.

Men hva med den psykiske helsa vår? Hvordan tar vi vare på vår psykiske helse, hvordan kan vi forebygge problemer og gjøre noe med det før problemene vokser seg store? Fravær av psykisk sykdom er nødvendigvis ikke det samme som å ha god psykisk helse. Det normale rommet er stort; det som er rart i en sammenheng, kan være helt greit i en annen.

Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, og om hvordan du egentlig har det. Alle opplever vi perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig, at man sliter med vonde følelser og tanker, tristhet, uro, sinne og engstelse aggressive osv. eller man kan være veldig glad og oppstemt.

Man kaller det et psykisk problem hvis tanker og følelser er til hinder for å gjøre de tingene man vanligvis må eller ønsker å gjøre. Hvis disse problemene varer over lengre tid, kan det hende at man behøver hjelp.

Noen ganger kan det utløses av en krise; det vil si smertefulle og vanskelig opplevelser og påkjenninger, samtidig som reaksjonene kan være normale og høyst forståelige reaksjoner på store livsbelastninger, som for eksempel å få vite at barnet ditt har en alvorlig utviklingshemming. Andre psykiske lidelser kan være en kombinasjon av arv og miljø, for eksempel er en del frambus diagnoser forbundet med utviklingsmessige utfordringer som kan medføre økt sårbarhet for å utvikle psykiske vansker

Psykiske belastninger kan også gi seg utslag i kroppslige symptomer. For eksempel magesmerter, svimmelhet, hodepine og hjertebank å ha bakgrunn i følelser og tanker du sliter med.

Psykiske lidelser og problemer omtales dessverre på en måte som skaper forvirring. Det blir brukt begreper som «sinnssykdom», «psykisk sykdom», «psykiatrilidelser» og «nerveproblemer».

Med psykisk helse forstår vi evne til å mestre tanker, følelser og atferd, og til å tilpasse seg endringer og håndtere motgang

Psykiske plager eller vansker: kan for eksempel være symptomer som angst, depresjon, søvnvansker men uten å fylle kriteriene for en psykisk lidelse/diagnose-

Psykiske lidelser innebærer forandringer i tenkning, følelser og/eller atferd med opplevelse av psykisk smerte og/eller redusert fungering, og at personen opplever sterk subjektiv lidelse.

Samtidig vet vi at ca halve befolkningen vil i løpet av livet oppleve å ha en psykisk lidelse, og at mellom 10- og 15 % av barn og unge i Norge har psykiske plager som påvirker dem i hverdagen.

Det er ikke alltid man kan se på en person at han eller hun sliter. Og vi snakker ikke om det. Vi finner ikke ord, og tror gjerne vi er alene om å ha det sånn. Selv om det kan være vanskelig å si fra og sette ord på det du føler, kan det være å snakke om det med en fortrolig med og en du stoler på. Mange opplever det som en lettelse når de får dele tankene og bekymringene sine med noen de kjenner

Men vi kan forebygge problemer og gjøre noe med det før problemene vokser seg store.

Her kan man få hjelp
• Fastlege
• Helsestasjon/helsestasjon for ungdom
• Rådgivningstjenesten i skolen
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
• Habiliteringstjenesten
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
• Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
• Privatpraktiserende psykolog eller psykiater
• Familievernkontor
• Barnevernstjeneste
• Hjelpetelefoner, selvhjelpsgrupper/samtalegrupper o.l.

Les mer her
http://www.psykiskhelse.no/
http://www.helsedirektoratet.no/psykiskhelse
http://www.psykopp.no/forside.php
http://www.mentalhelse.no/
http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk+helse

Publisert: 14.04.2011

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs